Drobečková navigace

Úvod > Potřebuji poradit > Jakými technikami pracuji?

Jakými technikami pracuji?

Vždycky mně lákala mezioborová integrace, která dávala větší možnosti rozletu. Proto jsem jako první psychoterapeutické proškolení vybrala výcvik v satiterapii, což je integrativní psychoterapeutický směr, kombinující na osobu zaměřený přístup, experienciální postupy a využití všímavosti (mindfulness). Později jsem tento přístup rozšířila o trénink v metodě MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), která využívá všímavost specificky pro zacházení se stresem. V lektorské činnosti jsem s kolegy Michalem Raszkou a Michaelou Viktorínovou propojovala moderní poznatky neurověd a jejich využití pro psychoterapii. Výsledkem je můj zájem o regulaci emocí, v jejích praktických i teoretických konsekvencích. Podstatou regulace emocí v psychoterapii je emočně kognitivní integrace. A možná i toto mne vedle k volbě dalšího výcviku v Terapii zaměřené na emoce (Emotion focused therapy, EFT), v moderním psychoterapeutickém směru integrujícím experienciální a na osobu zaměřený model. Jak je z názvu zřejmé je klíčovou součástí přístupu práce s emocemi. Zkušenost s EFT jsem rozšířila o kurz EFT pro páry (EFCT). Dalším integrativním přístupem, který používám ve své praxi, je metoda EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing). Tento přístup byl vyvinut pro práci s traumatickými prožitky.

Satiterapie

Satiterapie je integrativní psychoterapeutický směr, který byl rozvíjen v České republice doc. Mirko Frýbou na přelomu milénia. Tento přístup v sobě kombinuje empatický, autentický a akceptující postoj terapeuta, zavedený C.R. Rogersem, s důrazem na tělesně zakotvenou zkušenost a rozvíjením všímavosti (mindfulness, sati v jazyce páli, odtud název satiterapie). Vychází z prastarého východního učení Abhidhammy, kterou dnes považujeme za jeden z nejstarších ucelených introspektivních psychologických výkladů lidské mysli.

Základním mechanismem psychoterapeutické práce v satiterapii je rozvoj klientovi všímavosti k aktuálně probíhajícím tělesným a psychickým jevům. Všímavost je základním prostředkem k regulaci emocí, k akceptaci nepříjemných stránek života, k nalezení dovednějších způsobů jednání. Satiterapeut není expertem na klientovy problémy, klientovi neradí, ani ho nepřesvědčuje. Základním úkolem satiterapeuta je svého klienta sezením i léčebným procesem provázet. Cíle a směřování léčby jsou definovány a spoluvytvářeny v tvořivém dialogu mezi terapeutem a klientem – mírou všech terapeutických dějů zůstává klient sám, což podporuje zaangažovanost klienta na léčbě a podporuje to jeho vlastní sebedůvěru a zodpovědnost za sebe a vlastní život.

Více viz také centrum-lavka.cz/satiterapie

Emotion Focused Therapy (Terapie zaměřená na emoce, EFT)

Psychoterapeutický směr založený L. Greenbergem a dalšími (J. Safran, S. Johnson, L. Rice, R. Elliot, S. Paivio) jako prožitkový přístup, zahrnující prvky Gestalt psychoterapie, terapie zaměřené na osobu, konstruktivistické terapie, systemické terapie a teorie vazby. Jedná se o krátkodobou strukturovanou psychoterapii (do 20 sezení), která pracuje s jednotlivci, páry i rodinami. Terapeut zaměřený na emoce vychází ze základního empatického naladění na klienta, vytváří podmínky, aby klient mohl být ke svým emocím otevřený a aby vznikl terapeutický prostor na zpracování klientových emocí.

Vychází z předpokladu, že lidské emoce v sobě zahrnují adaptivní potenciál. Pokud pracujeme s emocemi cíleně, stanou se samotné emoce nástrojem, prostředkem i cílem psychoterapeutické změny. Emoce jsou propojeny s našimi nejniternějšími potřebami. Základní principem této terapie je pomoci klientům přijímat, vyjadřovat, projevovat a regulovat své emoce, což vede k hlubšímu pochopení jejich významu v klientově životě.

Tento přístup přináší vědecky podložené postupy pro generalizovanou úzkostnou poruchu, pro depresivní poruchu, pro posttraumatické stavy. Existuje její adaptace pro párovou terapii podle Sue Johnson (česky vyšla její kniha Držme se pevně) nebo pro rodinnou terapii.

Více viz www.efti.cz

Eye Movement Desensitization Reprocessing EMDR

EMDR je terapeutická metoda, která byla vytvořena Francine Shapiro k urychlení zpracování traumatických zážitků. Postupně se z této metody vyvinul komplexní přístup, který integruje účinné prvky z různých terapeutických přístupů (KBT, dynamický, interpersonální a jiné.). Primárně je určený pro práci s traumatizovanými, protokol bývá využíván i v místech hromadné traumatizace, jako jsou živelné katastrofy, války, pandemie. Teoreticky vychází z neurovědních poznatků o fungování paměti a schopnosti rekonsolidace („přepisu“ a znovu-uložení vzpomínky). Pracuje s bilaterální stimulací v bezpečném prostředí, a tak podporuje proces adaptivního zapracování dysfunkčně uložené informace v mozku. Účinnost této metody byla prokázána v mnoha výzkumných studií.

Více viz www.emdr.cz

MBSR Mindfulness-Based Stress Reduction (program snižování stresu pomocí všímavosti)

Tento unikátní osmitýdenní léčebný program byl vytvořen Jonem Kabat-Zinnem na konci sedmdesátých let minulého století na lékařské fakultě Univerzity v Massachusetts. Původně by určen zejména pro pacienty s chronickými bolestmi, později se prokázala jeho účinnost na mnoho dalších oblastí, jak v klinické praxi, tak v běžném životě. Za použití všímavosti (angl. Mindfulness) pomáhá lidem lépe zvládat stresující podněty a následky dlouhodobého stresu, jako jsou úzkost, deprese a vyčerpání. Je dobrou prevencí syndromu vyhoření v exponovaných profesích. Ačkoliv je v základu inspirován buddhismem, ale praxe zůstává sekulární, a tak i přijatelná pro nejširší populaci. Jeho efektivita byla prokázána mnoha výzkumnými studiemi, které potvrdily, že trénink všímavosti mění lidské prožívání i naše tělo a mozek.

O programu se dozvíte více zde

Více viz mindful.cz