Drobečková navigace

Úvod > O psychoterapii

O psychoterapii

Lidské bytosti žijí ve vztazích, lidské bytosti žijí v příbězích. Je hlubokou lidskou potřebou být slyšen a být přijímán. V našem životě vedle krásných a klidných dní nevyhnutelně nastávají okamžiky, kdy jsme zachycení, ztraceni nebo ztrápení, okamžiky bolesti a ztráty, kdy nás bolí duše. Psychická bolest není menší než bolest tělesná a lidské utrpení je neoddělitelnou součástí životní pouti. Přesto stojí za to hledat cestu.

Mám skutečně psychické potíže?

Co je psychoterapie?

Jak vypadá psychoterapeutické sezení?

Jakými technikami pracuji?

Ceník psychoterapie

Mám psychické obtíže?

S rostoucími nároky života postupně narůstá i množství psychických obtíží mezi lidmi. Zpočátku se nemusí zdát, že je něco v nepořádku. Můžeme se přestat cítit „v pohodě“, můžeme být podráždění, nenaladění. Naši blízcí si stěžují na měnící se nálady, výbuchy vzteku a zlosti. Nerozumíme dobře tomu, co se s námi děje. Naštěstí máme po ruce osvědčené „metody“, jak zvládat stres, popovídáme si s někým, ke komu máme důvěru, zajdeme si na masáž, zaběhat nebo si něco hezkého koupíme.

Může se stát, že stres je příliš dlouhý nebo příliš silný nebo prostě tyto osvědčené techniky nestačí. Snažíme se nepříjemné emoce nějak vybalancovat. Můžeme se je snažit potlačit a překonat, můžeme pod jejich vlivem začít kolabovat. Trpí naše vztahy nebo naše práce.

Někdy může být obtížné si připustit, že mám nějaké trápení. A ještě těžší je připustit si, že toto trápení je psychického původu. Někdy se nám může zdát, že jsme nepatřiční, nebo že se o takových obtížích nemluví. Rozhodnutí, zda si nechám pomoci odborníkem, je zpravidla doprovázeno rozpaky, pochybnostmi, nejistotou či studem. Setkáváme se s nimi v různé míře u většiny klientů.

Nebojte se požádat o pomocnou ruku, i když to někdy vyžaduje velkou dávku odvahy a odhodlání.

Co je psychoterapie?

Jednoduše je možné říci, že psychoterapie je léčba sdílením a léčba vztahem. Ať v psychoterapii používáme různé techniky nebo si „jen povídáme“, vždy dochází k tzv. regulaci emocí. Klient přináší emoce, se kterými si neví rady. Má silné úzkosti, je ztrápený depresí, má výlevy vzteku, je k smrti unavený. Úkolem psychoterapeuta je pomoci mu rozumět tomu, co se kolem něj děje, vidět věci v širší perspektivě a zregulovat emoce tak, aby se klientovi žilo lépe. Někdy přechodně během psychoterapie dojde ke zintenzivnění emocí právě tím, že se jim přestaneme vyhýbat a poprvé je začneme prozkoumávat. Vydržíme-li přechodné zhoupnutí, dochází k úlevě a zvládnutí celé situace.

Základním pracovním prostředkem psychoterapeutické práce je slovo, rozhovor a vyprávění. Prohlédnutí problému z různých perspektiv může ulevit od nepříjemného prožívání a otevřít dveře novým pohledům. Na podkladě sdílení příběhu a důvěry vzniká mezi klientem a psychoterapeutem pracovní spojenectví a psychoterapeutický vztah, který je nezbytnou podmínkou u všech středně a dlouhodobých terapií.

Psychoterapeutický přístup je jedinečný svou povahou. Odlišuje se do jisté míry od poradenství svým důrazem na proaktivní přístup klienta k terapii. Klient si volí téma terapie, tempo terapie a klient je mírou efektu psychoterapie. Všechny informace, které klient v terapii svěřuje, považuje terapeut za důvěrná. Psychoterapeut podobně jako lékař je vůči klientovi vázán povinnou mlčenlivostí. Terapeut si ponechává právo na konzultaci průběhu terapie v rámci odborné supervize své práce.

Ceník psychoterapie

individuální psychoterapie (55 minut)................1000,-

individuální psychoterapie pro studenty, matky samoživitelky a seniory.................800,-

párová psychoterapie (120 minut)....................1500,-

Jak vypadá psychoterapeutické sezení?

Klient si většinou domlouvá první schůzku telefonicky nebo prostřednictvím emailu. Může být doporučen psychiatrem po předchozím psychiatrickém vyšetření, ale může chtít pracovat na svých problémech i sám za sebe.

První sezení bývá nejčastěji určeno ke zmapování problémů, s nimiž klient přichází, a k uzavření tzv. terapeutického kontraktu. Terapeutický kontrakt je uzavírán ústně. Terapeut nabízí styl práce – vedení rozhovoru, prozkoumávání témat, vedoucích k nepříjemnému prožívání v životě klienta, anebo používání specifických technik práce podle psychoterapeutického směru, v němž je terapeut vzdělán. Všechny tyto postupy jsou nezbytné pro změnu v prožívání klienta, vedoucí ke zmírnění jeho psychických obtíží. Terapeutický kontrakt zahrnuje nabídku na straně terapeuta, požadavky a obtíže, se kterými přichází klient, a charakteristiky setkávání (frekvence sezení, délka sezení, platba apod.).

Na konci prvního sezení na základě uzavřeného kontraktu se plánují další sezení. Podle povahy problému se může jednat o:

  • emergentní psychoterapii (do 6 sezení)
  • krátkodobou psychoterapii (do 20 sezení)
  • střednědobou psychoterapii (do 50 sezení)
  • dlouhodobou psychoterapii (nad 50 sezení)

Klient i psychoterapeut se zavazují k dodržování vzájemně smluvených termínů. Pokud se klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit na sjednané sezení, je nutné, aby se nejpozději dva dny předem omluvil, telefonicky nebo emailem. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit celou částku za objednanou konzultaci. Během psychoterapie vzniká intenzivní pracovní spojenectví a terapeutický vztah mezi klientem a terapeutem. Jedinečným aspektem tohoto spojenectví je bezpečný prostor, kde má klient možnost prozkoumávat své emoce a myšlenky, vidět je v nových souvislostech, měnit perspektivu nebo prožívání.

Jakými technikami pracuji?

Vždycky mně lákala mezioborová integrace, která dávala větší možnosti rozletu. Proto jsem jako první psychoterapeutické proškolení vybrala výcvik v satiterapii, což je integrativní psychoterapeutický směr, kombinující na osobu zaměřený přístup, experienciální postupy a využití všímavosti (mindfulness). Později jsem tento přístup rozšířila o trénink v metodě MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), která využívá všímavost specificky pro zacházení se stresem. V lektorské činnosti jsem s kolegy Michalem Raszkou a Michaelou Viktorínovou propojovala moderní poznatky neurověd a jejich využití pro psychoterapii. Výsledkem je můj zájem o regulaci emocí, v jejích praktických i teoretických konsekvencích. Podstatou regulace emocí v psychoterapii je emočně kognitivní integrace. A možná i toto mne vedle k volbě dalšího výcviku v Terapii zaměřené na emoce (Emotion focused therapy, EFT), v moderním psychoterapeutickém směru integrujícím experienciální a na osobu zaměřený model. Jak je z názvu zřejmé je klíčovou součástí přístupu práce s emocemi. Zkušenost s EFT jsem rozšířila o kurz EFT pro páry (EFCT). Dalším integrativním přístupem, který používám ve své praxi, je metoda EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing). Tento přístup byl vyvinut pro práci s traumatickými prožitky.

Satiterapie

Satiterapie je integrativní psychoterapeutický směr, který byl rozvíjen v České republice doc. Mirko Frýbou na přelomu milénia. Tento přístup v sobě kombinuje empatický, autentický a akceptující postoj terapeuta, zavedený C.R. Rogersem, s důrazem na tělesně zakotvenou zkušenost a rozvíjením všímavosti (mindfulness, sati v jazyce páli, odtud název satiterapie). Vychází z prastarého východního učení Abhidhammy, kterou dnes považujeme za jeden z nejstarších ucelených introspektivních psychologických výkladů lidské mysli.

Základním mechanismem psychoterapeutické práce v satiterapii je rozvoj klientovi všímavosti k aktuálně probíhajícím tělesným a psychickým jevům. Všímavost je základním prostředkem k regulaci emocí, k akceptaci nepříjemných stránek života, k nalezení dovednějších způsobů jednání. Satiterapeut není expertem na klientovy problémy, klientovi neradí, ani ho nepřesvědčuje. Základním úkolem satiterapeuta je svého klienta sezením i léčebným procesem provázet. Cíle a směřování léčby jsou definovány a spoluvytvářeny v tvořivém dialogu mezi terapeutem a klientem – mírou všech terapeutických dějů zůstává klient sám, což podporuje zaangažovanost klienta na léčbě a podporuje to jeho vlastní sebedůvěru a zodpovědnost za sebe a vlastní život.

Více viz také centrum-lavka.cz/satiterapie

Emotion Focused Therapy (Terapie zaměřená na emoce, EFT)

Psychoterapeutický směr založený L. Greenbergem a dalšími (J. Safran, S. Johnson, L. Rice, R. Elliot, S. Paivio) jako prožitkový přístup, zahrnující prvky Gestalt psychoterapie, terapie zaměřené na osobu, konstruktivistické terapie, systemické terapie a teorie vazby. Jedná se o krátkodobou strukturovanou psychoterapii (do 20 sezení), která pracuje s jednotlivci, páry i rodinami. Terapeut zaměřený na emoce vychází ze základního empatického naladění na klienta, vytváří podmínky, aby klient mohl být ke svým emocím otevřený a aby vznikl terapeutický prostor na zpracování klientových emocí.

Vychází z předpokladu, že lidské emoce v sobě zahrnují adaptivní potenciál. Pokud pracujeme s emocemi cíleně, stanou se samotné emoce nástrojem, prostředkem i cílem psychoterapeutické změny. Emoce jsou propojeny s našimi nejniternějšími potřebami. Základní principem této terapie je pomoci klientům přijímat, vyjadřovat, projevovat a regulovat své emoce, což vede k hlubšímu pochopení jejich významu v klientově životě.

Tento přístup přináší vědecky podložené postupy pro generalizovanou úzkostnou poruchu, pro depresivní poruchu, pro posttraumatické stavy. Existuje její adaptace pro párovou terapii podle Sue Johnson (česky vyšla její kniha Držme se pevně) nebo pro rodinnou terapii.

Více viz www.efti.cz

Eye Movement Desensitization Reprocessing EMDR

EMDR je terapeutická metoda, která byla vytvořena Francine Shapiro k urychlení zpracování traumatických zážitků. Postupně se z této metody vyvinul komplexní přístup, který integruje účinné prvky z různých terapeutických přístupů (KBT, dynamický, interpersonální a jiné.). Primárně je určený pro práci s traumatizovanými, protokol bývá využíván i v místech hromadné traumatizace, jako jsou živelné katastrofy, války, pandemie. Teoreticky vychází z neurovědních poznatků o fungování paměti a schopnosti rekonsolidace („přepisu“ a znovu-uložení vzpomínky). Pracuje s bilaterální stimulací v bezpečném prostředí, a tak podporuje proces adaptivního zapracování dysfunkčně uložené informace v mozku. Účinnost této metody byla prokázána v mnoha výzkumných studií.

Více viz www.emdr.cz

MBSR Mindfulness-Based Stress Reduction (program snižování stresu pomocí všímavosti)

Tento unikátní osmitýdenní léčebný program byl vytvořen Jonem Kabat-Zinnem na konci sedmdesátých let minulého století na lékařské fakultě Univerzity v Massachusetts. Původně by určen zejména pro pacienty s chronickými bolestmi, později se prokázala jeho účinnost na mnoho dalších oblastí, jak v klinické praxi, tak v běžném životě. Za použití všímavosti (angl. Mindfulness) pomáhá lidem lépe zvládat stresující podněty a následky dlouhodobého stresu, jako jsou úzkost, deprese a vyčerpání. Je dobrou prevencí syndromu vyhoření v exponovaných profesích. Ačkoliv je v základu inspirován buddhismem, ale praxe zůstává sekulární, a tak i přijatelná pro nejširší populaci. Jeho efektivita byla prokázána mnoha výzkumnými studiemi, které potvrdily, že trénink všímavosti mění lidské prožívání i naše tělo a mozek.

O programu se dozvíte více zde

Více viz mindful.cz