Drobečková navigace

Úvod > O psychiatrii

O psychiatrii

Psychiatrie se jako lékařský obor zabývá poruchami mozku, které se projevují v myšlení, emocích, vnímání, chování a ve vztazích mezi lidmi (více najdete na cs.wikipedia.org/wiki/Psychiatrie). Ve svém zájmu má nejblíže k neurologii, která se studuje celou nervovou soustavou, klinické psychologii a psychoterapii, které se specializují na neuropsychologickou diagnostiku a nefarmakologickou léčbu a poradenství. Psychiatrie popisuje, diagnostikuje a léčí psychické poruchy, popisované v Mezinárodní klasifikaci duševních poruch MKN 10 v sekci F. Vzdor tomu, že je psychiatrie lékařským oborem, je značně zatížena stigmatizací.

Služby psychiatrické ambulance

Pacient bývá k vyšetření odeslán svým praktickým lékařem (má doporučení), ale může také přijít k vyšetření z vlastního rozhodnutí nebo být přiveden někým blízkým pro své obtíže. Pacient se objednává k vyšetření předem telefonicky nebo lépe emailem. Ambulance nemá kapacitu poskytovat akutní péči. V psychiatrické ambulanci není zdravotní sestra, telefonní hovory mohou být uskutečněny, jen pokud v ambulanci právě není vyšetřován pacient.

Komplexní psychiatrické vyšetření

Psychiatrické kontrolní vyšetření a psychiatrická konzultace

Distanční psychiatrická péče - hrazená pojišťovnou jen do 1.4.2022 v souvislosti s pandemií Covid 19

Péče v psychiatrické ambulanci je hrazena z veřejného pojištění, pokud si to pacient sám nepřeje jinak. Pokud nemá pacient sjednáno veřejné nebo mezistátní pojištění, pak může být vyšetřen za přímou platbu. Ambulance má uzavřené smlouvy s následujícími pojišťovnami:

Komplexní psychiatrické vyšetření (50 - 60 minut) je první vyšetření u psychiatra. Podstatou vyšetření je pohovor v klidném nerušeném prostředí. Pokud pacient potřebuje, může si s sebou k vyšetření vzít doprovodnou osobu. Například adolescenti mohou ocenit přítomnost rodiče nebo senioři si mohou přát, aby s nimi během vyšetření zůstal partner nebo někdo z rodiny. A naopak je možné požádat o pohovor v soukromí, zcela bez přítomnosti jiných osob. Vyšetření zahrnuje rozbor pacientova aktuálního problému, shromáždění podstatných anamnestických dat, diagnostickou rozvahu, terapeutickou rozvahu, navržení terapeutického plánu, vysvětlení případných nejasností a předepsání medikace.

Před objednaným vyšetřením můžete také vyplnit anamnestická data do formuláře.

K prvnímu vyšetření si pacient přinese:

 • kartičku pojišťovny
 • doporučení (pokud jej dostal od svého praktického lékaře)
 • zprávy z ostatních vyšetření (pokud je má)
 • přehled užívané medikace (pokud je nevyplnil do elektronického formuláře)

Psychiatrické kontrolní vyšetření (20 - 30 minut) je prováděno jako součást následné péče a zahrnuje zhodnocení dosavadního vývoje aktuálního problému, doplnění dalších podstatných informací a návrh změny terapeutického plánu a předepsání medikace.

Psychiatrická konzultace zahrnuje rozebrání aktuální psychiatrické situace, včetně navrhované léčby, vysvětlení výhod a nevýhod možných terapeutických přístupů. Psychiatrická konzultace je poskytována členům rodiny, pokud s tím pacient souhlasí, členům terénního týmu, který se o pacienta stará, nebo opatrovníkovi, který je pacientovi přidělen.

Distanční psychiatrická péče je poskytována zejména v souvislosti s pandemii Covid-19. Zdravotní pojišťovny podmiňují distanční péči prvním vyšetřením fyzicky v ambulanci. Další kontroly mohou být prováděny telefonicky nebo online komunikací mezi pacientem a lékařem (zabezpečený komunikátor nebo komunikátor podle volby a možností pacienta), pokud to situace vyžaduje – například jeden z komunikujících je v karanténě nebo aktuálně trpí nakažlivou nemocí. Distanční formu komunikace je možné využít i u pacientů s poruchami hybnosti nebo v závažném stavu.

Ceník péče hrazené pacientem

Pacient nemá v České republice sjednané zdravotní pojištění anebo má sjednané pojištění u nesmluvní pojišťovny.

 • Komplexní psychiatrické vyšetření 60 minut - 2000 Kč
 • Kontrolní psychiatrické vyšetření 15-30 minut - 500 Kč
 • Psychiatrická konzultace 15–30 minut - 500 Kč
 • Pohovor s rodinou a blízkými, se souhlasem klienta 60 minut - 800 Kč
 • Minimální kontakt, předepsání receptu - 100 Kč
 • Komplexní psychiatrické vyšetření v anglickém nebo německém jazyce 60 – 90 minut - 3000 Kč
 • Kontrolní psychiatrické vyšetření v anglickém nebo německém jazyce 30 – 45 minut - 1000 Kč

Ceník péče nehrazené zdravotními pojišťovnami

Dle vyhlášky MZd ČR č. 467 ze dne 8.9.1992 není zdravotní péče, která nesleduje léčebný cíl, hrazená zdravotní pojišťovnou

 • Výpis z dokumentace dle rozsahu        300-400 Kč
 • Administrativní úkon do 10 minut          150 Kč
 • Zpráva pro pojišťovnu                            250 Kč
 • Vyžádaná zpráva z vyšetření (OSSZ, PL) 200-300 Kč

Klasifikace duševních poruch, sekce F, MKN 10

V Evropě používáme Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN 10, ICD 10), na rozdíl od USA, kde je rozšířen podobný ale v některých aspektech odlišný katalog nemocí (DSM 5). Oba klasifikační systémy poskytují diagnostické algoritmy pro popis jednotlivých poruch. Upřednostňují označení porucha před starším pojmem nemoc.

F00-09 Organické duševní poruchy. Do této skupiny zařazujeme poškození kognitivních funkcí, nejčastěji paměti a pozornosti. Patří sem všechny typy demencí (Alzheimerova demence, Parkinsonova demence, vaskulární demence aj.) i některé poúrazové stavy a stavy po prodělaném onemocnění mozku.

F10-19 Duševní poruchy vyvolané účinkem návykových látek. Mezi tyto poruchy patří všechny typy závislostí na alkoholu, jiných drogách (např. kanabinoidy, pervitin, heroin nebo opiáty) a lécích (hypnotika, benzodiazepiny nebo analgetika)

F20-29 Schizofrenie a psychotické poruchy. V této skupině diagnostikujeme závažné poruchy myšlení, prožívání a chování, které vedou k hlubokému rozrušení vztahu k sobě a ostatním.

F30-39 Afektivní poruchy. Pod pojmem afektivní poruchy se skrývají všechny poruchy nálady, od deprese po mánii. Dříve jsme je popisovali jako melancholie (rekurentní depresivní porucha) a maniodepresivní porucha (bipolární afektivní porucha).

F40-49 Neurotické poruchy a poruchy způsobené stresem. Nejobsáhlejší skupina duševních poruch zahrnuje všechny úzkostné poruchy, poruchy vznikající následek opakované nebo závažné traumatizace, obsedantně kompulzivní porucha a poruchy integrace psychických funkcí (disociace).

F50–F59 Poruchy spojené s fyziologickými funkcemi. V této skupině nalezneme poruchy příjmu potravy (mentální anorexii a bulimii), poruchy sexuálních funkcí, pohlavní identity a preference či poruchy spánku.

F60-69 Poruchy osobnosti (dříve psychopatie). Poruchy osobnosti se projevují opakovaným chováním daného jedince, které je jiné, než považujeme za běžné či normální. Chování může být impulzivní, nepředvídatelné, může narušovat soužití s ostatními a komplikovat vztahy.

F70-79 Mentální retardace. Do této skupiny zařazujeme všechny narušení intelektu (rozumových funkcí), vzniklé před narozením, během porodu nebo v časném dětství.

Dětská psychiatrie se zabývá poruchami psychického vývoje (F80-89) a psychické poruchy se začátkem v dětství (F90-99)